ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ પરિપત્રઃ

ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ પરિપત્રઃ સ્કૂલોને આદેશ પ્રથમ સત્રની પરીક્ષાનું 15 માર્ચથી આયોજન થશે.
ધોરણ ૩ થી ૮ ના બધા વિસયોની પરીક્ષા ૧૫મી માર્ચથી પ્રથમ સત્રની પરીક્ષા લેવામાં આવશે. ૧૫મી માર્ચ થી ૨૨મી માર્ચ સુધી ચાલનારી પરીક્ષાઓ સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ એમ બંને સ્કૂલો માટે સમાન વિશયો રહશે જેમાં ગુજરાતી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન ની સમાન પરીક્ષા રહશે. પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકે બધી શાળા ના જિલ્લા અધિકારી ને આ કાર્યક્રમ અંગે પત્ર દ્વારા સુચનાવો આપી છે.આ વૈસ્વિક મહામારીને લીધે ધોરણ ૩ થી ૫ ની શાળાઓ શરુ થઇ શકી નથી, જો કે ધોરણ ૬ થી ૮ માં શિક્ષણ શરુ છે. સમય જતા આ ધોરણ ૩ થી ૫ નું પણ શિક્ષણ શરુ થવાની સંભાવના છે. આ પરિસ્થિતિ ને અનુરૂપ રાજ્યની બધી શાળાઓ ના વિદ્યાર્થીઓ નું મૂલ્યાંકન સમાન પ્રાસનોપત્રો રાખી શાળાના નિયામકે ઘોરણ ૩ થી ૮ ના તમામ પરીક્ષા ના પ્રસ્નપત્રોના કાર્યક્રમ નું આયોજન કર્યું છે.જેમાં ઘોરણ ૩ થી ૫ માટે સવાર નો સમય અને ૬ થી ૮ માટે બપોર નો સમય નક્કી કર્યો છે, જેમાં ઘોરણ ૩ થી ૫ માટે ૪૦ ગુણ ને ધોરણ ૬ થી ૮ માટે ૮૦ ગુણ ના પ્રસ્નપત્રો સાથે પરીક્ષા યોજવાની રહેશે. આમ ૧૫ માર્ચ થી ૨૨ માર્ચ સુધી ચાલનારી પરીક્ષા ના પ્રસ્નપત્રો સમાન વિશયો ના રાખી યોજવામાં આવશે. જેથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે રાહત ના સમાચાર રહેશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe Now